VZN č. 2/2020 o pohrebníctve

VZN. č.1/2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2020

VZN. č.4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Reca

VZN. č.3/2019 o odpadoch

VZN. č.2/2019 o miestnych daniach na území obce Reca

VZN č. 4/2018 o miestnom poplatku za rozvoj
+ Dodatok č. 1

VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Reca č.4/2008, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce

VZN č. 4/2017 o používaní miestnych komunikácií

VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb
+ príloha č. 1 k VZN č. 3/2007

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom + Dodatok

VZN č. 1/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN obce č. 1/2015 o sociálnych službách obce

VZN obce č. 6/2013 o vylepovaní plagátov, umiestňovaní reklamných, propagačných tabúľ a živelných nápisoch v obci

VZN obce č. 5/2013 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obce

VZN č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN č. 2/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 5/2010 k prenájmu priestorov v kultúrnom dome, výpožičke hnuteľného majetku a vyhlásenia v miestnom rozhlase
+ DODATOK č. 2 k VZN č. 5/2010

Príhovor starostu

Vítam Vás na internetovej stránke obce Reca. Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale najmä súčasnosť našej obce. Čítať celé...

Obecný úrad Reca

obecný úrad Reca

Kontakty

Obecný úrad č. 24
925 26 Reca

Starosta:
PaedDr. Zoltán Metzner

Telefón:
02 / 45 91 51 21
02 / 45 64 94 25

E-mail:
reca@nextra.sk

Úradné hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
streda:7:00 - 16:30
piatok:7:00 - 12:30

Odkazy

msreca.sk
dhzreca.sk
recadevils.estranky.sk
revisz.sk
slovensko.sk
dcom.sk
virtualnycintorin.sk