Rozpočet Názov Rozpočet schváleny [v tis.] Rozpočet upravený [v tis.] Návrh na budúci rok [v tis.] Čerpanie rozpočtu Zdroj Časť výkazu Typ rozpočtu
00 000 111 003 Daň zo závislej činnosti funkč.pôžitkov 6000.000 6000.000 0.000 2207.44063 41 1 P
00 000 121 001 Daň z pozemkov 1380.000 1380.000 0.000 194.35400 41 1 P
00 000 121 002 Daň zo stavieb 310.000 310.000 0.000 113.20700 41 1 P
00 000 121 003 Daň z bytov 2.000 2.000 0.000 1.48500 41 1 P
00 000 133 001 Daň za psa 18.000 18.000 0.000 11.11000 41 1 P
00 000 133 003 Daň za zábavné hrac. prístroje 90.000 90.000 0.000 0.00000 41 1 P
00 000 133 012 Daň za užívanie verej. priest. 15.000 15.000 0.000 0.85000 41 1 P
00 000 133 013 Daň za zber, prepravu komun. odpadov 400.000 400.000 0.000 249.65500 41 1 P
00 000 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 3.000 3.000 0.000 0.81600 41 1 P
00 000 212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, 200.000 200.000 0.000 4.69500 41 1 P
00 000 221 004 Poplatky - správne 70.000 70.000 0.000 38.37600 41 1 P
00 000 223 001 Poplatky - MR 30.000 30.000 0.000 1.75000 41 1 P
00 000 223 002 Popl. za MŠ 70.000 70.000 0.000 32.04000 41 1 P
00 000 223 002 Cint.popl. 30.000 30.000 0.000 32.04000 41 1 P
00 000 223 003 Popl. za stravné 30.000 30.000 0.000 16.32000 41 1 P
00 000 233 000 Predaj pozemkov 1000.000 1000.000 0.000 -53.84000 41 2 P
00 000 312 001 Dotácia pre ZŠ 1450.000 1450.000 0.000 408.89600 111 1 P
00 000 312 001 Dotácia -stravné 20.000 20.000 0.000 408.89600 111 1 P
00 000 312 001 Dotácia -stavebné 30.000 30.000 0.000 408.89600 111 1 P
00 000 312 001 Dotácia -životné prostredie 4.000 4.000 0.000 408.89600 111 1 P
00 000 312 001 Dotácia -matrika 50.000 50.000 0.000 408.89600 111 1 P
01 116 611 000 Tarifný plat 1150.000 1150.000 0.000 231.30900 41 1 V
01 116 612 000 Príplatky 255.000 255.000 0.000 52.45300 41 1 V
01 116 614 000 Odmeny 155.000 155.000 0.000 0.00000 41 1 V
01 116 621 000 Poistné do VšZP 150.000 150.000 0.000 26.45000 41 1 V
01 116 625 001 Poistné do Soc.poisťovne - nemocenské 20.000 20.000 0.000 2.97900 41 1 V
01 116 625 002 Poistné do Soc.poisťovne - starobné 180.000 180.000 0.000 40.51300 41 1 V
01 116 625 003 Poistné do Soc.poisťovne - úrazové 10.000 10.000 0.000 2.32200 41 1 V
01 116 625 004 Poistné do Soc.poisťovne -invalidné 30.000 30.000 0.000 4.07000 41 1 V
01 116 625 005 Poistné do Soc.poisťovne - FZ 10.000 10.000 0.000 1.36000 41 1 V
01 116 625 007 Poistné do Soc.poisťovne -rezervný 45.000 45.000 0.000 13.74700 41 1 V
01 116 631 001 Cestovné náhrady - tuzemsko 7.000 7.000 0.000 1.30100 41 1 V
01 116 632 001 Energie 15.000 15.000 0.000 1.92200 41 1 V
01 116 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 75.000 75.000 0.000 21.11330 41 1 V
01 116 633 006 Všeobecný materiál 40.000 40.000 0.000 38.12900 41 1 V
01 116 633 008 Čistiaci materiál 15.000 15.000 0.000 0.78550 41 1 V
01 116 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 32.000 32.000 0.000 12.36300 41 1 V
01 116 633 012 kanc.potreby 26.000 26.000 0.000 -15.67450 41 1 V
01 116 633 016 Reprezentačné 10.000 10.000 0.000 3.62900 41 1 V
01 116 635 002 Údržba výpočtovej techniky 10.000 10.000 0.000 5.16400 41 1 V
01 116 635 006 Údržba budov, priestorov a objektov 10.000 10.000 0.000 1.92840 41 1 V
01 116 636 001 Nájomné za prenájom budov, priestorov 38.000 38.000 0.000 0.00000 41 1 V
01 116 637 001 Školenia, kurzy, semináre 25.000 25.000 0.000 0.00000 41 1 V
01 116 637 003 Propagácia, reklama a inzercia 15.000 15.000 0.000 0.00000 41 1 V
01 116 637 003 Oslavy obce 100.000 100.000 0.000 0.00000 41 1 V
01 116 637 011 Štúdie, expertízy, posudky 43.000 43.000 0.000 0.00000 41 1 V
01 116 637 012 Poplatky, odvody, dane a clá 21.000 21.000 0.000 0.00000 41 1 V
01 116 637 014 Stravovanie 70.000 70.000 0.000 42.50000 41 1 V
01 116 637 015 Poistné 28.000 28.000 0.000 0.00000 41 1 V
01 116 637 016 Prídel do sociálneho fondu 13.000 13.000 0.000 5.72300 41 1 V
01 116 637 027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 20.000 20.000 0.000 0.28400 41 1 V
01 116 641 006 Spoločný úrad 90.000 90.000 0.000 8.03000 111 1 V
01 330 611 000 Tarifný plat matrika 30.000 30.000 0.000 0.00000 111 1 V
01 330 621 00 Poistné do VšZP -matrika 3.000 3.000 0.000 0.00000 111 1 V
01 330 625 001 SP-nemocenské -matrika 0.500 0.500 0.000 0.00000 111 1 V
01 330 625 002 SP-starobné -matrika 5.000 5.000 0.000 0.00000 111 1 V
01 330 625 003 SP-úrazové -matrika 0.200 0.200 0.000 0.00000 111 1 V
01 330 625 004 SP-invalidné -matrika 1.000 1.000 0.000 0.00000 111 1 V
01 330 625 005 SP-FZ -matrika 0.500 0.500 0.000 0.00000 111 1 V
01 330 625 007 SP-rezervný -matrika 1.500 1.500 0.000 0.00000 111 1 V
01 330 632 003 Poštové -matrika 3.000 3.000 0.000 0.00000 111 1 V
01 330 633 006 kanc.potreby -matrika 4.000 4.000 0.000 0.74970 111 1 V
01 330 633 010 odev -matrika 5.000 5.000 0.000 0.00000 111 1 V
04 510 635 006 údržba ciest, chodníkov 110.000 110.000 0.000 2.70000 41 1 V
05 100 633 006 TKO -SN 30.000 30.000 0.000 18.80200 41 1 V
05 100 637 012 TKO odvoz odpadu 615.000 615.000 0.000 96.54200 41 1 V
06 100 717 002 Prístrešok DS 1000.000 1000.000 0.000 278.96100 41 2 V
06 400 632 001 Ver.osvetlenie-Elektrická en. 200.000 200.000 0.000 52.41610 41 1 V
06 400 635 006 MR údržba 60.000 60.000 0.000 25.85940 41 1 V
08 100 642 001 Transfery šport. združeniam-elektrika 30.000 30.000 0.000 -1.26600 41 1 V
08 100 642 001 Transfery TJ 120.000 120.000 0.000 -1.26600 41 1 V
08 100 642 001 Transfery SP 30.000 30.000 0.000 -1.26600 41 1 V
08 100 642 001 Transfery ST 50.000 50.000 0.000 -1.26600 41 1 V
08 100 642 001 Transfery Hokejbal 50.000 50.000 0.000 -1.26600 41 1 V
08 100 642 001 Transfery Motorkári 30.000 30.000 0.000 -1.26600 41 1 V
08 200 632 001 Plyn KD 35.000 35.000 0.000 16.83000 41 1 V
08 200 632 002 Eelektrika KD 20.000 20.000 0.000 5.83900 41 1 V
08 200 633 006 Materiál - KD 50.000 50.000 0.000 2.70600 41 1 V
08 200 633 016 Reprezentačné 30.000 30.000 0.000 0.77000 41 1 V
08 200 717 002 Oprava strechy KD 1000.000 1000.000 0.000 0.00000 41 2 V
08 300 635 004 Údržba miestneho rozhlasu 15.000 15.000 0.000 7.45000 41 1 V
08 400 632 001 Pohrebníctvo elektr. energia 20.000 20.000 0.000 0.76000 41 1 V
08 400 635 006 Údržba domu smútku 15.000 15.000 0.000 0.35900 41 1 V
08 400 642 001 Transfery prísp. obč. združeniam 15.000 15.000 0.000 20.00000 41 1 V
08 400 642 001 Transfery - Červený kríž 7.000 7.000 0.000 20.00000 41 1 V
08 400 642 001 Transfery - CSEMADOK 22.000 22.000 0.000 20.00000 41 1 V
08 400 642 001 Transfery - Cirkev-ref.mládež 5.000 5.000 0.000 20.00000 41 1 V
08 400 642 001 Transfery - poľovníci 20.000 20.000 0.000 20.00000 41 1 V
08 400 642 006 Transfery na členské príspevky 15.000 15.000 0.000 0.00000 41 1 V
09 111 611 000 tar.plat MS 680.000 680.000 0.000 151.92000 41 1 V
09 111 621 000 Zdrav.poisť. 60.000 60.000 0.000 15.79200 41 1 V
09 111 625 001 SP-nemocenské 9.000 9.000 0.000 2.21800 41 1 V
09 111 625 002 SP-starobné 100.000 100.000 0.000 22.11300 41 1 V
09 111 625 003 SP-úrazové 5.000 5.000 0.000 1.27000 41 1 V
09 111 625 004 SP-invalidné 20.000 20.000 0.000 4.74400 41 1 V
09 111 625 005 SP-FZ 6.000 6.000 0.000 1.58500 41 1 V
09 111 625 007 SP-rezervný 27.000 27.000 0.000 7.50600 41 1 V
09 111 632 001 Energia MS 50.000 50.000 0.000 7.34700 41 1 V
09 111 632 002 Plyn MS 130.000 130.000 0.000 43.31000 41 1 V
09 111 632 003 Vodné MS 20.000 20.000 0.000 3.59760 41 1 V
09 111 632 003 Poštovné a telefon MS 10.000 10.000 0.000 3.59760 41 1 V
09 111 633 006 Všeobecný materiál 30.000 30.000 0.000 17.71700 41 1 V
09 111 633 008 Čistiaci materiál MS 15.000 15.000 0.000 0.78550 41 1 V
09 111 635 006 Údržba budov, priestorov MS 25.000 25.000 0.000 0.25130 41 1 V
09 111 636 001 Nájomné za prenájom budov, MS 23.000 23.000 0.000 0.00000 41 1 V
09 111 637 004 Práca s detmi 30.000 30.000 0.000 2.96630 41 1 V
09 111 637 007 Cestovné náhrady 2.000 2.000 0.000 0.51600 41 1 V
09 121 611 000 ZS-tar.plat 645.000 645.000 0.000 184.32800 111 1 V
09 121 611 000 ZS VJM-tar.plat 400.000 400.000 0.000 184.32800 111 1 V
09 121 621 000 ZS-zdravotné 60.000 60.000 0.000 19.03000 111 1 V
09 121 621 000 ZS VJM -zdravotné 40.000 40.000 0.000 19.03000 111 1 V
09 121 625 001 ZS -SP-nemocenské 8.000 8.000 0.000 2.66900 111 1 V
09 121 625 001 ZS VJM -SP-nemocenské 5.000 5.000 0.000 2.66900 111 1 V
09 121 625 002 ZS -SPstarobné 90.000 90.000 0.000 25.28900 111 1 V
09 121 625 002 ZS VJM -SPstarobné 60.000 60.000 0.000 25.28900 111 1 V
09 121 625 003 ZS -SP-úrazové 5.000 5.000 0.000 1.62500 111 1 V
09 121 625 003 ZS VJM -SP-úrazové 3.000 3.000 0.000 1.62500 111 1 V
09 121 625 004 ZS -SP-invalidné 8.000 8.000 0.000 2.48600 111 1 V
09 121 625 004 ZS VJM -SP-invalidné 10.000 10.000 0.000 2.48600 111 1 V
09 121 625 005 ZS -SP-FZ 6.000 6.000 0.000 0.83100 111 1 V
09 121 625 005 ZS VJM -SP-FZ 4.000 4.000 0.000 0.83100 111 1 V
09 121 625 007 ZS -SP-rezervný 24.000 24.000 0.000 9.04000 111 1 V
09 121 625 007 ZS VJM -SP-rezervný 16.000 16.000 0.000 9.04000 111 1 V
09 121 632 001 Energia ZS 15.000 15.000 0.000 4.89400 111 1 V
09 121 632 001 Energia ZS VJM 15.000 15.000 0.000 4.89400 111 1 V
09 121 632 002 Plyn ZS 95.000 95.000 0.000 69.91000 111 1 V
09 121 632 002 Plyn ZS VJM 105.000 105.000 0.000 69.91000 111 1 V
09 121 632 003 Vodné ZS 6.000 6.000 0.000 5.44550 111 1 V
09 121 632 003 Poštovné a telefon ZS 12.000 12.000 0.000 5.44550 111 1 V
09 121 632 003 Vodné ZS VJM 2.000 2.000 0.000 5.44550 111 1 V
09 121 632 003 Poštovné a telefon ZS VJM 8.000 8.000 0.000 5.44550 111 1 V
09 121 633 006 Všeobecný materiál ZS 20.000 20.000 0.000 5.09740 111 1 V
09 121 633 006 Všeobecný materiál ZS VJM 20.000 20.000 0.000 5.09740 111 1 V
09 121 633 008 Čistiaci materiál ZS 5.000 5.000 0.000 1.86140 111 1 V
09 121 633 008 Čistiaci materiál ZS VJM 5.000 5.000 0.000 1.86140 111 1 V
09 121 633 012 kanc.potreby 12.000 12.000 0.000 0.94400 111 1 V
09 121 633 012 kanc.potreby ZS VJM 8.000 8.000 0.000 0.94400 111 1 V
09 121 635 006 Údržba budov, priestorov ZS 20.000 20.000 0.000 0.57940 111 1 V
09 121 635 006 Údržba budov, priestorov ZS VJM 20.000 20.000 0.000 0.57940 111 1 V
09 121 637 007 Cestovné náhrady ZS 3.000 3.000 0.000 0.00000 111 1 V
09 121 637 007 Cestovné náhrady ZS VJM 2.000 2.000 0.000 0.00000 111 1 V
09 121 637 016 Prídel do sociálneho fondu 18.000 18.000 0.000 0.00000 111 1 V
09 121 637 027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 15.000 15.000 0.000 16.56600 111 1 V
09 121 637 027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 2.000 2.000 0.000 16.56600 111 1 V
09 500 637 001 Školenia, kurzy, semináre 5.000 5.000 0.000 0.00000 41 1 V
09 601 611 000 tar.plat SK 255.000 255.000 0.000 105.98500 41 1 V
09 601 611 000 tar.plat jedáleň 280.000 280.000 0.000 105.98500 41 1 V
09 601 621 000 SK-zdravotné 25.000 25.000 0.000 9.40600 41 1 V
09 601 621 000 jedáleń-zdravotné 28.000 28.000 0.000 9.40600 41 1 V
09 601 625 001 SK-nemocenské 3.000 3.000 0.000 1.32100 41 1 V
09 601 625 001 jedáleň-nemocenské 5.000 5.000 0.000 1.32100 41 1 V
09 601 625 002 SK-starobné 40.000 40.000 0.000 14.16200 41 1 V
09 601 625 002 Jedáleň- starobné 40.000 40.000 0.000 14.16200 41 1 V
09 601 625 003 SK-úrazové 2.000 2.000 0.000 0.75500 41 1 V
09 601 625 003 Jedáleň-úrazové 2.000 2.000 0.000 0.75500 41 1 V
09 601 625 004 SK-invalidné 7.000 7.000 0.000 2.07100 41 1 V
09 601 625 004 JedáleŇ-invalidné 9.000 9.000 0.000 2.07100 41 1 V
09 601 625 005 SK-FZ 2.000 2.000 0.000 0.69300 41 1 V
09 601 625 005 Jedáleň-FZ 3.000 3.000 0.000 0.69300 41 1 V
09 601 625 007 SK-rezervný 10.000 10.000 0.000 4.47000 41 1 V
09 601 625 007 Jedáleň-rezervný 14.000 14.000 0.000 4.47000 41 1 V
10 900 637 004 opatrovateľská služba 810.000 810.000 0.000 257.33900 41 1 V
10 900 642 014 Výpomoc dôchodcom 90.000 90.000 0.000 0.00000 41 1 V