VZN č. 1/2021 o o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2021

VZN č. 5/2020 o o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom

VZN č. 4/2020 o odpadoch

VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Reca

VZN č. 2/2020 o pohrebníctve

VZN. č.4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Reca

VZN č. 4/2018 o miestnom poplatku za rozvoj
+ Dodatok č. 1

VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Reca č.4/2008, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce

VZN č. 4/2017 o používaní miestnych komunikácií

VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb
+ príloha č. 1 k VZN č. 3/2007

VZN č. 1/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN obce č. 1/2015 o sociálnych službách obce

VZN obce č. 6/2013 o vylepovaní plagátov, umiestňovaní reklamných, propagačných tabúľ a živelných nápisoch v obci

VZN obce č. 5/2013 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obce

VZN č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN č. 2/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 5/2010 k prenájmu priestorov v kultúrnom dome, výpožičke hnuteľného majetku a vyhlásenia v miestnom rozhlase
+ DODATOK č. 2 k VZN č. 5/2010

Tisztelt polgárok...

Üdvözlöm Önöket Réte község honlapján. A honlap kialakításával szeretnénk Önökhöz közelebb hozni községünk múltját, de mindenekelőtt jelenét. Bővebben...

Községi Hivatal

obecný úrad Reca

Elérhetőség

Obecný úrad č. 24
925 26 Reca

Polgármester:
PaedDr. Metzner Zoltán, MBA

Telefon:
02 / 45 91 51 21
02 / 45 64 94 25

Önkéntes Tűzoltó Testület:
+421221020643

E-mail:
reca@nextra.sk

Ügyfélfogadás
hétfő:  7:00 - 15:30
szerda: 7:00 - 16:30
péntek: 7:00 - 12:30

Linkek

msreca.sk
dhzreca.sk
recadevils.estranky.sk
revisz.sk
slovensko.sk
dcom.sk
virtualnycintorin.sk